Decyzja nr 7/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych z dnia 30.01.2023 r.

w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu 


Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. 1153 ze zm.) oraz §22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wprowadzonego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, ustalam co następuje:

§1

1. W związku z wystąpieniem znacznego uszkodzenia drzewostanów spowodowanego przez okiść lodową, wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu na teranie Nadleśnictwa  Wałbrzych.

2. Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 30 stycznia 2023 roku do dnia 02 lutego 2023.

§2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.