Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych (osoby fizyczne i  wspólnoty mieszkaniowe) do składania wniosków na dofinansowanie do  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o  przepustowości do 7,5 m 3/d lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe (szamb).

Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i  ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do

Urzędu Gminy Stare Bogaczowice: w sekretariacie (pok. nr 21) w godzinach pracy urzędu, pocztą (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym) lub e-PUAP-em

w dniach od 30 stycznia do 28 lutego 2023 r.

Regulamin udzielenia dotacji oraz niezbędne formularze wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ w zakładce aktualności jak również w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. nr 14.

Dodatkowe informacje można uzyskać także kierując zapytania na adres e-mailowy: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl lub telefonicznie: 74 8452 718 lub 74 8452 165.

Ogłoszenie w PDF.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe na terenie Gminy Stare Bogaczowice

Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości

Regulamin określający szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Stare Bogaczowice

Wzór umowy dot, oczyszczalnia

Wzór umowy dot. szamba

WNIOSEK o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/szczelnego zbiornika bezodpływowego*