Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu do miejsca utylizacji i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu składowania wyrobów zawierających azbest z pyłu azbestowego. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie w całości przez Gminę wyżej wymienionych czynności.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do

Urzędu Gminy Stare Bogaczowice: w sekretariacie (pok. nr 21) w godzinach pracy urzędu, pocztą (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym) lub e-PUAP-em

w dniach od 30 stycznia do 10 lutego 2023 r.

w godzinach pracy urzędu

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania pomocy w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Stare Bogaczowice na lata 2018-2032 i załącznikami do niego. Uchwała, regulamin oraz druki wniosku i załączników dostępne są do pobrania ze strony internetowej Gminy Stare Bogaczowice https://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ w zakładce aktualności jak również w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. nr 14.

Dodatkowe informacje można uzyskać także kierując zapytania na adres e-mailowy: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl lub telefonicznie: 74 8452 718 lub 74 8452 165.

Ogłoszenie w pliku PDF

Prosimy o dokładne  oszacowanie we wniosku ilości i rodzaju posiadanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia oraz o załączenie do wniosku niezbędnych załączników (dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a także stosowne oświadczenie (zał. nr 2 lub zał. nr 3) oraz dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru wymiany pokrycia dachowego do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - o ile jest wymagane zgodnie z prawem budowlanym).W celu uniknięcia błędów w oszacowaniu tych wyrobów należy przyjąć, że najczęściej używana w budownictwie płyta falista azbestowo - cementowa (eternit) wynosi 1,45  m2 (wymiar 1,24m x 1,13m) i waży ok. 18 kg. Płyty o większych rozmiarach lub płyty płaskie należy oszacować z zastosowaniem przelicznika wagowego dla 1m2  ok. 16 kg.
Informuje się także mieszkańców o konieczności sprawdzenia w siedzibie urzędu (pokój nr 14 lub tel. 74 84 82 165) czy posiadane na nieruchomości wyroby zawierające azbest zostały wcześniej zinwentaryzowane oraz czy ilości są zgodne z inwentaryzacją.


Regulamin określający zasady i tryb udzielania pomocy w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032.

WNIOSEK o demontaż / transport / utylizację wyrobów zawierających azbest*

OŚWIADCZENIE zgoda właściciela zał nr 2 do regulaminu

OŚWIADCZENIE zgoda współwłaścicieli zał nr 3 do regulaminu