Przypominamy o złożeniu formularza "Informacja o wyrobach zawierających azbest"

Kogo dotyczy?

- Właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest,

- Właścicieli nieruchomości, z których usunięto azbest.

Właściciel powyższych nieruchomości, jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji i aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury rodzaju, ilości i miejsca ich wykorzystywania. Dokonuje się tego na formularzu „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” .

W naszej gminie w maju 2018 r. taką inwentaryzację jednorazowo powierzono zewnętrznej firmie, której pracownicy wypełniali formularz „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” razem z właścicielem/użytkownikiem nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek sporządzania i aktualizowania inwentaryzacji - „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, a także obowiązek przekazywania wyników tej inwentaryzacji - przedłożenia do urzędu gminy corocznie do dnia 31 stycznia formularza "Informacja o wyrobach zawierających azbest".

Wynik inwentaryzacji (spisu z natury) należy ująć w formularzu "Informacja o wyrobach zawierających azbest". Obowiązkiem każdego właściciela wyrobów azbestowych jest złożenie tej „Informacji” do właściwego organu: urzędu gminy - osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą lub urzędu marszałkowskiego - osoba prawna, a ostatnia informacja powinna zawierać oświadczenie o całkowitym usunięciu wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości. Formularz ten sporządza się w dwóch egzemplarzach - jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu urzędowi, drugi zaś przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Aktualne dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest są podstawą do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Formularze, o których mowa powyżej, są dostępne do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice (pok. nr 14) oraz ze strony internetowej: https://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/3216 .