Na ostatniej tegorocznej sesji radni  podjęli uchwałę o budżecie gminy na rok 2018. Przewidziano  dochody w wysokości  16 mln 599tys.zł i wydatki w wysokości  22mln 797tys.zł, różnica zostanie pokryta  nadwyżką z lat ubiegłych.

            Wydatki zostaną przeznaczone min. na takie zadania:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach - 2 680 tys.zł

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 1 170 tys.zł

- Budowa 4 placów zabaw - 120 tys.zł

- Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach  Cieszów, Struga i Chwaliszów - 3 000 tys.zł

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Strudze i w Nowych Bogaczowicach - 200 tys.zł

- Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice i Chwaliszów  - 428 tys.zł

- Budowa alternatywnych źródeł zasilania w energię elektryczną obiektów użyteczności publicznej - 393 tys.zł.