Rusza VII nabór wniosków do Programu Dolnośląskie Małe Granty!

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?

Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Aktualna edycja w szczególności poświęcona jest działaniom ekologicznym!

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;
- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- inne.

1. Kto może starać się o dotację?
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja?
- Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.
- Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór?
Nabór wniosków trwa od 8 czerwca 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godziny 23:59, wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków: www.generator.malegranty.pl

5. Czas realizacji projektów?
Projekty można realizować w okresie od 10.07.2021 r. do 10.09.2021 r.

6. Jak się zgłosić?
a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl
b. wypełnij i złóż wniosek www.generator.malegranty.pl


SPOTKANIA INFORMACYJNE (ONLINE)

- 10 czerwca 2021 roku | godzina 10.00
Platforma ZOOM:
dostęp poprzez link: https://zoom.us/j/92156027742 
ID spotkania: 921 5602 7742
 

- 16 czerwca 2021 roku | godzina 15.00
Facebook DMG (transmisja online): www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.malegranty.pl i do kontaktu z zespołem Dolnośląskich Małych Grantów (w godzinach 10.00-18.00, od poniedziałku do piątku):

Koordynatorka: Maria Mika – tel. 602376974 | e-mail: biuro@malegranty.pl

Opiekunka merytoryczna: Marta Michałowska – tel. 538443838 | marta.michalowska@malegranty.pl

Opiekunka merytoryczna: Urszula Bandurowska – tel. 721021990 | ula.bandurowska@malegranty.pl

Opiekunka merytoryczna: Daria Sudoł – tel. 600916306 | daria.sudol@dfop.org.pl

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.