1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw.
Deklarację można składać:
a)    w formie elektronicznej (przez Internet) - https://zone.gunb.gov.pl/  - trzeba posiadać profil zaufany/e-dowód, lub
b)    w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie dla umiejscowienia budynku.
Na złożenie deklaracji właściciele budynków mają 12 miesięcy w przypadku źródła ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. Natomiast w przypadku źródła ciepła lub spalania paliw zainstalowanego po 1 lipca 2021 r., będzie to 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub spalania paliw.Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja...