Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie odbioru, transportu do miejsca utylizacji i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu składowania wyrobów zawierających azbest z pyłu azbestowego. Dofinansowanie będzie udzielanie w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie w całości przez Gminę wymienionych czynności.Wnioski wraz z załącznikami należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania pomocy w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032 i załącznikami do niego - dostępnymi na stronie internetowej http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ lub http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/menu/39.Dodatkowe informacje można uzyskać kierując zapytania na adres e-mailowy: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl lub telefonicznie: 74 8452 718 lub 74 8452 165.


Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu ich składowania

Regulamin określający zasady i tryb udzielania pomocy w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032