W związku z coraz częstszymi interwencjami mieszkańców Gminy Stare Bogaczowicach

przypominamy , że:

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe określone zostały w uchwale Rady

Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice.

Oto wybrane z nich:

§ 23. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) właściwej opieki nad nimi,

2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za zachowanie tych zwierząt,

3) zabezpieczenia nieruchomości, na terenie której utrzymywane jest zwierzę domowe

w taki sposób, aby zwierzę nie mogło się z niej wydostać,

4) zapewnienia pełnego nadzoru nad tym zwierzęciem.

§ 24. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

wyposażenie psa w obrożę,

wyprowadzanie psa wyłącznie na smyczy,

zabezpieczenie nieruchomości, na terenie której pies porusza się swobodnie w taki sposób,

aby zapobiecwydostaniu się psa poza jej granice, stały i skuteczny nadzór nad psem.

Na podstawie art. 54 Kodeksu wykroczeń możliwe jest nałożenie grzywny w wysokości od

20 do 500 złotych. Z kolei zgodnie z art. 77 osobę, która nie zachowuje środków

ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, można ukarać grzywną w wysokości od 50 do 250

złotych.

Przypominamy również o obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie wynika on

z zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

chorób zakaźnych zwierząt.

Art. 56. 1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju (…) podlegają

obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni

od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy

od dnia ostatniego szczepienia.

3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi

weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy

weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa

wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie (…).

Art. 85. 1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko

wściekliźnie (…), podlega karze grzywny.