Jeżeli ktoś z Twojej rodziny zamieszka w pla­cówce zapewniającej całodobową opiekę oso­bom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, odwiedzaj tę osobę jak najczęściej. Nie uprzedzaj o terminach i godzi­nach swoich wizyt.

Podczas wizyt obserwuj relacje personelu z mieszkańcami, jakość oferowanych usług i sposób realizacji zawartych w drodze umowy postanowień.

Jeśli masz wątpliwości, czy dana placówka jest dobrym wyborem, powinieneś skorzystać z możliwości pobytu czasowego. Dzięki temu sprawdzisz czy osoba starsza zaadaptuje się w nowym miejscu pobytu, czy będzie bez­pieczna, czy będzie miała zapewnione pełne wsparcie i opiekę

PAMIĘTAJ!

W razie jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad osoba­mi starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi KONIECZNIE zgłoś swoje spostrzeżenia do urzędu wojewdzkiego.

Szybka informacja w takich sprawach, przekaza­na do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i ochronę praw osób korzystających z takich form pomocy.

Wojewoda ma możliwość kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w po­deszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób w nich przebywających.