Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub 

przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Stare Bogaczowice stosownie do wymagań ustawowych jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. KAŻDY WŁAŚCICIEL/UŻYTKOWNIK NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY JEST ZOBOWIĄZANY DO DOSTARCZENIA WYPEŁNIONEJ ANKIETY do siedziby urzędu (sekretariat, I piętro), bądź elektronicznie – (skan/zdjęcie wypełnionej ankiety) na adres skrzynki mailowej: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl

Ankiety należy złożyć NIEZWŁOCZNIE, nie później niż do dnia 29 marca 2024 r.

UWAGA: JEŻELI SPOSOBEM ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW JEST SIEĆ KANALIZACYJNA - DZIAŁ 2 W ANKIECIE POMIJAM


Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków