W dniu 18 stycznia 2024r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które zawiera oficjalny i zatwierdzony wzór wniosku. Poniżej wnioski do pobrania:


    wzór wniosku o dodatek osłonowy wersja edytowalna Word (docx)
    wzór wniosku o dodatek osłonowy wersja edytowalna LibreOffice Writer (odt)
    wzór wniosku o dodatek osłonowy wersja do wydruku i wypełnienia odręcznie (PDF)


Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w GOPS w Starych Bogaczowicach ( pok. nr.2 ) lub przez internet (ePUAP, profil zaufany). Składając wniosek przez ePUAP pamiętaj, aby złożyć dwa e-podpisy – jeden pod pismem w ePUAP oraz jeden na samym wniosku.


 Dodatek osłonowy przysługuje:


1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.


Dochód liczony będzie w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – za 2022 rok.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.


Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,


Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.


Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób


Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.


Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
wzór wniosku o dodatek osłonowy wersja edytowalna Word (docx)

wzór wniosku o dodatek osłonowy wersja edytowalna LibreOffice Writer (odt)

wzór wniosku o dodatek osłonowy wersja do wydruku i wypełnienia odręcznie (PDF)