Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych (osoby fizyczne i  wspólnoty mieszkaniowe) do składania wniosków na dofinansowanie do  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o  przepustowości do 7,5 m3/d lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe (szamb).
Celem dotacji jest uporządkowanie istniejącej gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy Stare Bogaczowice: w sekretariacie (pok. nr 21) w godzinach pracy urzędu, pocztą (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP w dniach od  15 stycznia  do  16 lutego 2024 r.
Regulamin udzielenia dotacji oraz niezbędne formularze wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ w zakładce aktualności jak również w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. nr 14.
Dodatkowe informacje można uzyskać także kierując zapytania na adres skrzynki e-mail: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl lub telefonicznie: 74 8452 165 lub 74 8452 718.

Ogłoszenie

Wniosek

Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela

Regulamin