Informacja o naborze wniosków dla lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku położonym przy ul. Szkolnej 2D i 2E w Strudze

Urząd Gminy Stare Bogaczowice informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przydział dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku położonym w Strudze przy ul. Szkolnej 2D i 2E:

- mieszkania 2 pokojowe z aneksem kuchennym o metrażu ~ 51 m2

- mieszkania 3 pokojowe z aneksem kuchennym o metrażu ~ 64 m2

- mieszkania 2 pokojoweo metrażu ~ od 53 do 67 m2

- mieszkania 3 pokojoweo metrażu ~ od 55 do 66 m2

- mieszkania 4 pokojoweo metrażu ~ 69 m2

Wniosek dla osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku stanowiącym zasób Gminy Stare Bogaczowice dostępny jest na stronie internetowej www.starebogaczowice.ug.gov.pl.  Druki dostępne są również w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice (na parterze przy wejściu głównym).

Wnioski należy składać od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 15 lutego 2024 roku
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek 730 - 1530, wtorek 730 - 1700, piątek 730 – 1400
w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice przy ul. Głównej 132 w Starych Bogaczowicach (pokój nr 21 na pierwszym piętrze). Wnioski złożone przed terminem oraz po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przydział lokali mieszkalnych będą ewidencjonowane, kolejność składania wniosków nie ma wpływu na ich weryfikację przez Komisję Mieszkaniową. Komisja rozpatruje wnioski na podstawie zapisów zawartych w Uchwale nr XXXIV/313/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice oraz Uchwale nr XL/372/2023 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia
20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. (…).

O lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku położonym przy ul. Szkolnej 2D i 2E
w Strudze mogą się ubiegać osoby, które spełniają poniższe warunki:

- nie są właścicielami/współwłaścicielami innego lokalu lub budynku położonego na terenie Gminy Stare Bogaczowice lub pobliskiej miejscowości,

- spełniają kryterium dochodowe określone w ww. Uchwale, a mianowicie średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku przypadający na członka gospodarstwa domowego jest:

a) nie niższy niż 170 % i nieprzekraczający 1500 % najniższej emerytury
w gospodarstwach jednoosobowych,

b) nie niższy niż 135 % i nieprzekraczający 1500 % najniższej emerytury
w gospodarstwach wieloosobowych.

Wielkość najniższej emerytury obowiązująca od 01 marca 2023 r. wynosi 1445,58 zł netto.
Przez dochód należy rozumieć dochód, którego definicja została określona w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335), tj. zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.):

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in.: alimenty na rzecz dzieci, stypendia, dochody uzyskiwane poza granicami RP, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, zasiłek macierzyński, itd.)

Do dochodu nie są wliczane w szczególności:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem 

- w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki 

- w szkole poza miejscem zamieszkania,

- świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek opiekuńczy),

- świadczenie wychowawcze (800+),

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

-świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenia 

- na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,

- dodatek dla sieroty zupełnej,

- dodatek pielęgnacyjny,

- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów,

- nieopodatkowana pomoc rodziny i tzw. prace dorywcze.

-Od wyliczonego dochodu członków gospodarstwa domowego odejmuje się alimenty świadczone na rzecz innych osób (spoza gospodarstwa domowego wnioskodawcy).

Z tytułu używania lokalu Najemca będzie zobowiązany opłacać czynsz Wynajmującemu oraz wnosić zaliczki wg stawki:

- czynsz za lokal mieszkalny - 11,00 zł/m2;

- zaliczka na pokrycie różnicy między wodomierzem głównym a podlicznikami - 

- 17,69 zł/m3;

- zaliczka za c.o. – paliwo gazowe - 8,00 zł/m2;

- zaliczka na podgrzanie wody - 15,00 zł/m3.

Ponadto Najemca musi indywidualnie: złożyć w tutejszym Urzędzie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawrzeć umowę z dostawcą energii elektrycznej na dostarczanie energii do lokalu mieszkalnego oraz z WZWiK o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków.

Dodatkowe informacje związane z budynkiem oraz naborem można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice lub pod numerem telefonu: 74 8452239, 74 8452220,
74 8452718.

Wzór Wniosku PDF

Wzór Wniosku DOC

Deklaracja o dochodach

Oświadczenie o stanie majątkowym