XXV Sesja w dniu 27 listopada 2017, godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok.

b) Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Bogaczowice.

c) Uchwała w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018.

d) Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice i Chwaliszów

e) Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin

f) Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice

g) Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

h) Uchwała w sprawie przyjęcia "Koncepcji integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług w dwóch obiektach na terenie Gminy Stare Bogaczowice w miejscowościach Chwaliszów i Struga"

i) Uchwała w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Stare Bogaczowice z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.”

j) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice.

k) Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stare Bogaczowice w ośmioletnią szkołę podstawową

l) Uchwała w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach

m) Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Stare Bogaczowice

6. Informacja Wójta Gminy Stare Bogaczowice o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2016/2017

7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016 złożonych przez radnych Gminy Stare Bogaczowice.

8. Informacja Wójta Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016 złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Stare Bogaczowice.

9. Interpelacje i zapytania radnych

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

11. Wolne wnioski i informacje

12. Zamknięcie obrad.HARMONOGRAM  POSIEDZEŃ  RADY GMINY

Komisja Finansowo-Budżetowa                                                                                20 listopada 2017r.  godz. 09.00

Porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy zwołaną na dzień  27 listopada 2017r.

2.Sprawy różne.

Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej                                                                  21 listopada 2017r.  godz. 09.00

Porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy zwołaną na dzień  27 listopada 2017 roku.

2.Sprawy różne.

Komisja Spraw Społecznych                                                                                       21 listopada 2017r. godz.  12.00

Porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień  15 września 2017 roku.

2.Sprawy różne.