XXX Sesja w dniu 21 czerwca 2018, godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonowanie policji i straży pożarnej.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

6. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018rok.

b) Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2017.

d) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.

e) Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego, obowiązujących w szkole, dla której Gmina Stare Bogaczowice jest organem prowadzącym.

f) Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice.

g) Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2022

h) Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice

i) Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice

j) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

k) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/247/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

l) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stare Bogaczowice

m) Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych , liczby zezwoleń, na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na wybranych masowych imprezach na określonych terenach gminy Stare Bogaczowice .

n) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Starych Bogaczowicach

o) Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice” .

p) Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice” .

r) Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice” .

7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

9. Wolne wnioski i informacje

10. Zamknięcie obrad