XXI Sesja w dniu 31 marca 2017, godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Stare Bogaczowice


Porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2017

b) Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

c) Uchwała w sprawie zmiany statutu gminy Stare Bogaczowice

d) Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

e) Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

f) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

g) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

8. Wolne wnioski i informacje

9. Zamknięcie obrad