II Sesja w dniu 27 listopada 2018, godz. 15:00 w sala narad Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2018

b) Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

c) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

d) Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice

e) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Stare Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice

f) Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice.

g) Uchwała w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Stare Bogaczowice.

h) Uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Stare Bogaczowice.

i) Uchwała w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Stare Bogaczowice.

j) Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stare Bogaczowice.

6. Informacja Wójta Gminy Stare Bogaczowice o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stare Bogaczowice w roku szkolnym 2017/2018

7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017 złożonych przez radnych Gminy Stare Bogaczowice.

8. Informacja Wójta Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017 złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Stare Bogaczowice.

9. Interpelacje i zapytania radnych

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

11. Wolne wnioski i informacje

12. Zamknięcie obrad


Nagranie z przebiegu obrad