XXIX Sesja w dniu 27 marca 2018, godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Stare Bogaczowice


1. Porządek obrad

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok.

b) Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.

c) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/132/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

d) Uchwała w sprawie podziału Gminy Stare Bogaczowice na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.

e) Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania Gminie Wałbrzych zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

f) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

g) Uchwała  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

h) Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 - Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

6. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017r

7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

9. Wolne wnioski i informacje