XXVII Sesja w dniu 23 stycznia 2018, godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok.

b) Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Bogaczowice i nadania jej statutu.

c) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

d) Uchwała w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice.

e) Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin .

f) Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice.

g) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego

h) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego.

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

8. Wolne wnioski i informacje

9. Zamknięcie obrad.


HARMONOGRAM  POSIEDZEŃ  RADY GMINY

Komisja Finansowo-Budżetowa                                              22 stycznia 2018r.  godz. 09.00    

Porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy zwołaną na dzień  23 stycznia 2018r.

2.Sprawy różne.

Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej                                   22 stycznia 2018r.  godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy zwołaną na dzień  23 stycznia 2018 roku.

2.Sprawy różne.

Komisja Spraw Społecznych                                             22 stycznia 2018r. godz.  13.00

Porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień  23 stycznia 2018 roku.

2.Sprawy różne.