Komisja Spraw Społecznych

SKARŻYŃSKA Mirosława

Przewodnicząca komisji

WÓJCIK Konrad

Członek Komisji

DATA Marzena 

Członek Komisji

WYRZYKOWSKA Marta

Członek Komisji

KMIECIK Emila

Członek Komisji

KAMIŃSKA Izabela

Członek Komisji

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych jest wnioskowanie i opiniowanie w zakresie kultury, oświaty, spraw socjalnych, zdrowia, kultury fizycznej, przestrzegania ładu i porządku publicznego oraz spraw samorządowych.

Komisja Finansowo-Budżetowa

RAJCA Aneta

Przewodnicząca komisji

ZARZECZNY Ariel

Członek Komisji

STĘPNIK Alicja

Członek Komisji

ZIELIŃSKI Adam

Członek Komisji

KARCZMARZ Arkadiusz

Członek Komisji

Przedmiotem działania Komisji Finansowo-Budżetowej jest opiniowanie projektu budżetu Gminy,opracowywanie i opiniowanie wniosków pozostałych komisji merytorycznych Rady w zakresie gospodarki finansowej.

Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej

RAJCA Eugeniusz

Przewodniczący komisji

UCHMANOWICZ Marcin

Członek Komisji

TRĘBACZ Roman

Członek Komisji

RAJCA Marek

Członek Komisji

Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej jest wnioskowanie i opiniowanie w zakresie spraw związanych z organizacją rolniczej i leśnej działalności gospodarczej, obrotu gruntami rolnymi, ochrony środowiska, gospodarowania mieniem komunalnym, infrastrukturą techniczną oraz w zakresie działania podmiotów gospodarczych na terenie Gminy.

Komisja Rewizyjna

WÓJCIK Konrad

Przewodniczący komisji

SKARŻYŃSKA Mirosława

Członek Komisji

RAJCA Aneta

Członek Komisji

ZIELIŃSKI Adam

Członek Komisji

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: -legalności -gospodarności -rzetelności -celowości -zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.