Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 roku na terenie Gminy Stare Bogaczowice zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów.

Zmiany te, wynikają z uchwalenia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Bogaczowice zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz.19).

Rozporządzenie, do którego musieliśmy się dostosować, ujednoliciło zasady segregacji w całym kraju, wprowadziło także jednakową kolorystykę pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Nowy system ma przełożyć się m.in. na większe poziomy odzysku surowców wtórnych. Unijne przepisy nakładają na nasz kraj, a tym samym na naszą gminę osiągania coraz wyższych poziomów odzysków. W roku 2020 mamy obowiązek osiągnięcia poziomu 50%.

Nowe zapisy zawarte w podjętym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Bogaczowice dostosowane zostały do powyższego Rozporządzenia.

Zasadnicza zmiana zasad segregacji odpadów na terenie naszej gminy obejmuje:

  • wprowadzenie odbioru odpadów ulegających biodegradacji, rozumianych jako odpady zielone,
  • wprowadzenie odbioru metali łącznie z tworzywami sztucznymi,
  • dostosowanie kolorystyki i oznaczenia pojemników do obowiązujących przepisów,
  • selektywne zbieranie odpadów ,,u źródła” tj. w miejscu ich wytworzenia /odbiór odpadów selektywnych bezpośrednio z budynków w zabudowie jednorodzinnej.

Od 1 lipca będziemy więc segregować odpady w oznakowanych pojemnikach lub workach, wg następujących frakcji i częstotliwości:


Segregacja odpadów w zabudowie jednorodzinnej odbywać się będzie głównie w systemie workowym. Pracownicy firmy odbierającej odpady dostarczą właścicielom nieruchomości komplet worków na ww. frakcje odpadów. Za każdy odebrany worek, Wykonawca pozostawi nowy worek na wymianę. Ilość wydawanych worków uzależniona będzie od rodzaju gospodarstwa domowego:

- w przypadku gospodarstwa domowego 1-osobowego, 2–osobowego, 3-osobowego oraz 4–osobowego – po jednym worku dla każdego selektywnie zebranego odpadu;

- w przypadku gospodarstwa domowego powyżej 4 osób: po dwa worki dla każdego selektywnie zebranego odpadu.

W zabudowie jednorodzinnej worki przeznaczone do selektywnego zbierania szkła, metali i tworzyw sztucznych, papieru, odpadów BIO należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników na odpady zmieszane  w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

Właściciel nieruchomości jednorodzinnej może również zakupić we własnym zakresie pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów, z zastrzeżeniem, że spełnia onwarunki określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Wykonawca zobowiązany będzie również realizować odbiór z pojemników lub worków zakupionych indywidualnie.

Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej odbywać się będzie w systemie pojemnikowym.Na terenie gminy nadal będą rozstawione pojemniki ogólnodostępne w wyznaczonych miejscach tzw. gniazdach, do których mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą mogli dostarczyć selektywnie zebrane odpady.

W miarę możliwości pojemniki ogólnodostępne będą rozstawiane jak najbliżej budynków wielorodzinnych. W związku z powyższym sukcesywnie będzie ograniczana ilość gniazd na terenie naszej gminy wokół których większość nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna.

Częstotliwość i harmonogram odbioru odpadów zmieszanych pozostaje bez zmian. Odbiór realizowany będzie co 2 tygodnie. Najbliższy termin odbioru przypada na dzień:

02.07.2018 r. – Gostków, Nowe Bogaczowice, Stare Bogaczowice, Cieszów

03.07.2018 r. – obszar całej gminy, nieruchomości z trudnym dojazdem

04.07.2018 r. – Jabłów, Lubomin, Struga, Chwaliszów.

Od przyszłego tygodnia sukcesywnie będą dostarczane do Państwa worki do selektywnej zbiórki odpadów wraz z harmonogramem odbioru odpadów.

Wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień dzisiejszy obowiązywać będą nadal aktualne stawki opłat za segregację.

Poniżej w załączniku zamieszczamy nową instrukcję segregacji odpadów, zgodnie z którą należy segregować odpady.